شهید گودرز ملکی

شهید گودرز ملکی

نوشتن در وصف فضیلت شهید ، نگریستن در قرص خورشید را ماند ، به دوری و دشواری ، که شهید آفتابی است شکفته بر کرانه های دور دست آب و آئینه ، در تابش درخشان از انواع عشق و حقیقت. یاد شهید ، دل سپردن به درای خوش آهنگ را ماند به بی...