آسفالت سنگاچین انزلی

 

زیر پوست نازک آسفالت سنگاچین چه می گذرد ؟

 

 

 

 

📸 اهالی سنگاچین

#چالشهای_شهر
#خبر_نگار
#بندرانزلی