صبح روز چهارشنبه ، دکتر سید ضیاء الدین شفیعی ، معاونت فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد بندرانزلی ، چند دیدار نوروزی انجام داد.

در اولین دیدار ، دکتر شفیعی به همراه تیم هیئت همراه ، به دیدار استاد محمد رضا حسین زاده ، معلم و استاد تئاتر انزلی رفته و ضمن تبریک سال نو ، از محقق شدن وعده ها خبر دادند و تولد فرهنگ خانه در منطقه آزاد را موهبتی برای گردهمایی های فرهنگی ، اجتماعی و هنری دانستند.

استاد حسین زاده نیز از مشکلات و فراز و نشیب های هنر در انزلی گفتند و حضور دکتر سید ضیاء الدین شفیعی را اتفاقی فرخنده برای هنر انزلی دانستند.

در دومین دیدار ، دکتر سید ضیاء الدین شفیعی ، یادگار هشت سال دفاع مقدس ، به دیدار خانواده جهادگر شهید حاج بهرام گل آور رفتند و در دیداری معنوی با همسر و فرزندان این شهید بزرگوار به گفتگو پرداختند.

دکتر شفیعی ، مقام و مرتبه شهید گل آور را بسیار بلند مرتبه دانسته و گفتند : در کشور به مانند شهید گل آور کم دیده ام.

در آخرین دیدار ، دکتر شفیعی و تیم همراه به دیدار استاد عزیز طویلی تاریخ نویس انزلیچی رسیدند و ضمن تبریک سال نو غزلی را به این استاد تقدیم نمودند.

غصه در دل ، خنده بر لب ، بی غرور و بی قرار

آخریــن روز زمستـــــان ، اولیـــن روز بهــــــار

مـثــل اسپـــنـدیــم در اسـفـنـــدهای ذم حریــــــر

مثــل نـــوروزیـــم در مـــاه محـــرم سوگــــــوار

مثــــل لبــخنــدیم در ایــــام شـــادی ، ناگزیــــــر

مثـــل انــدوهیــــم در اوقــات ناچاری ، دچـــــار

صبحهــــا اردیـبـهشتی ، عصر ها شهریـــوری

گــاه مثــل بهمنـــی ، گــاهی شبیــه شهریــــــار

واگنــی جـــا مانـــده ایم و ریل هایی جابه جـــا

روز و شبهــــــــــای فراوانی در اوهام قطـــــار

کــــاش برگردیـــم و از تردیـــد دائم بگذریـــــم

کـــاش فروردیـــن شویم و شعر بنشیند به بــــار

خلوتی می خواهد این ای کـاش ها و ای دریـــغ

ازدحــــام سفره هفت سیـــــن نمی آید به کـــــار

۹۳۱۱۱۱_Khabar_DrShafii (1) ۹۳۱۱۱۱_Khabar_DrShafii (7) ۹۳۱۱۱۱_Khabar_DrShafii (4) ۹۳۱۱۱۱_Khabar_DrShafii (3) ۹۳۱۱۱۱_Khabar_DrShafii (6) ۹۳۱۱۱۱_Khabar_DrShafii (5) ۹۳۱۱۱۱_Khabar_DrShafii (2)