چهارمین سالروز عروج شهادت گونه امیر سرتیپ خلبان آزاده جانباز اکبر صیادبورانی با حضور دوستدارانش برگزار شد

 

شهید خلبان آزاده اکبر صیاد بورانی شهید خلبان آزاده اکبر صیاد بورانی_۱ شهید خلبان آزاده اکبر صیاد بورانی_۲ شهید خلبان آزاده اکبر صیاد بورانی_۳ شهید خلبان آزاده اکبر صیاد بورانی_۴ شهید خلبان آزاده اکبر صیاد بورانی_۵ شهید خلبان آزاده اکبر صیاد بورانی_۶ شهید خلبان آزاده اکبر صیاد بورانی_۷ شهید خلبان آزاده اکبر صیاد بورانی_۸ شهید خلبان آزاده اکبر صیاد بورانی_۹