آسفالت-خیابان-اطبا-انزلی

 

 

بندرانزلی / وصله پینه هایی که برازنده ی تن زخمی اطبا نیست

 

 

 

#چالشهای_شهر
#نما_نگار
#بندرانزلی