میدان مالا انزلی

 

نورپرادازی خلاقانه میدان مالا توسط شهرداری بندرانزلی