آلودگی موج شکن انزلی

 

 

نا زیبایی های موج شکن و عدم رسیدگی…