لنگه کفش

  قابل توجه مردم و مسئولین همیشه در صحنه

لنگه کفش و دمپایی شاید در جنگل و بیابان نعمت باشد اما در دریا و تالاب نقمت است…

نخندیم لطفا!!!