فضای شهرستان بندرانزلی در آستانه دومین سالگرد جاودانگی سردار شهید جواد دوربین

 

از دریچه دوربین امیر محبوب یگانه

 

شهید دوربین__بندرانزلی (۱) شهید دوربین__بندرانزلی (۲) شهید دوربین__بندرانزلی (۳) شهید دوربین__بندرانزلی (۴) شهید دوربین__بندرانزلی (۵) شهید دوربین__بندرانزلی (۶) شهید دوربین__بندرانزلی (۷) شهید دوربین__بندرانزلی (۸) شهید دوربین__بندرانزلی (۹) شهید دوربین__بندرانزلی (۱۰) شهید دوربین__بندرانزلی (۱۱) شهید دوربین__بندرانزلی (۱۲) شهید دوربین__بندرانزلی (۱۳) شهید دوربین__بندرانزلی (۱۴) شهید دوربین__بندرانزلی (۱۵) شهید دوربین__بندرانزلی (۱۶) شهید دوربین__بندرانزلی (۱۷)