۸۶

میفرماد:
به بیداری چه خواهد کرد چندین با نظربازان
که خوابانیدن تیغ است خوابانیدن چشمت

.
.
#طنز_نگار
.
👥 فراتر از سخن ، روی کانال “موج شکن “
.

Mojshekan@

.
@Mojshekan