۷۴

میفرماد:
کجا روم چه کنم چون کنم چه چاره کنم
که گشته ام و الی آخر…

.
.
#طنز_نگار
.
👥 فراتر از سخن ، روی کانال “موج شکن “
.

Mojshekan@

.
@Mojshekan