بازدید نیم روزه مهندس ظهیری مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان، از جاذبه های سرمایه گذاری و گردشگری بندرانزلی

شبکه باران__انزلی__۱ شبکه باران__انزلی__۲ شبکه باران__انزلی__۳ شبکه باران__انزلی__۴ شبکه باران__انزلی__۵ شبکه باران__انزلی__۶ شبکه باران__انزلی__۷ شبکه باران__انزلی__۸ شبکه باران__انزلی__۹ شبکه باران__انزلی__۱۰ شبکه باران__انزلی__۱۱ شبکه باران__انزلی__۱۲ شبکه باران__انزلی__۱۳ شبکه باران__انزلی__۱۴ شبکه باران__انزلی__۱۵ شبکه باران__انزلی__۱۶ شبکه باران__انزلی__۱۷ شبکه باران__انزلی__۱۸ شبکه باران__انزلی__۱۹