موج شکن انزلی / محبان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت در بندرانزلی، جامه های عزا بر تن، در سایه سار بیرق های یا حسین شهید و یا ابوالفضل العباس ، همراه و همدل با هیات های سوگوار و زنجیر زنان در خیابان ها و کوچه پس کوچه های شهر بانگ ” لبیک یا حسین” سر دادند.

 

از دریچه دوربین: امیر محبوب یگانه

 

عاشورای-حسینی-در-بندرانزلی__۱۵ عاشورای-حسینی-در-بندرانزلی__۸ عاشورای-حسینی-در-بندرانزلی__۲ عاشورای-حسینی-در-بندرانزلی__۱۰ عاشورای-حسینی-در-بندرانزلی__۴ عاشورای-حسینی-در-بندرانزلی__۱۱ عاشورای-حسینی-در-بندرانزلی__۵ عاشورای-حسینی-در-بندرانزلی__۱۲ عاشورای-حسینی-در-بندرانزلی__۶ عاشورای-حسینی-در-بندرانزلی__۱۴ عاشورای-حسینی-در-بندرانزلی__۳ عاشورای-حسینی-در-بندرانزلی__۱ عاشورای-حسینی-در-بندرانزلی__۱۳ عاشورای-حسینی-در-بندرانزلی__۱۶ عاشورای-حسینی-در-بندرانزلی__۱۷ عاشورای-حسینی-در-بندرانزلی__۷