نقاشی انزلی

 

یا با کمبود رنگ مواجه بوده یا کمبود قد