مسافر

 

🎭   واگویه نگار در :

Mojshekan@

 

جهانگردی به دهکده ای رفت تا
زاهد معروفی را زیارت کند
دید که زاهد در اتاقی ساده زندگی می کند،
اتاق پر از کتاب بود
و غیر از آن فقط میز و نیمکتی دیده می شد.
جهانگرد پرسید:
لوازم منزلتان کجاست؟
زاهد گفت:
مال تو کجاست؟
جهانگرد گفت:
من اینجا مسافرم
زاهد گفت:
من هم

 

.

.

#واگویه_نگار

👥 فراتر از سخن ، روی کانال “موج شکن “
.

Mojshekan@

.
@Mojshekan