هتل تهران

به زودی شاهد مرمت و بازسازی هتل تهران توسط بخش خصوصی خواهیم بود.
آیا هتل تهران دوست داشتنی زیبایی خود را به دست خواهد آورد؟
بد نیست نیم نگاهی هم به قندچیان مظلوم بیندازیم که مسئولان برای آن یک سر دارند و هزار سودا …

#چالشهای_شهر
#خبر_نگار