دریا صیددوست ، صبا ریوندی ، یاسمن افنداک ، ملینا پورعلی ، صدف سلمانیان ، آتنا نصیری و نشاط لطفی بازیگران این نمایش هستند.

این نمایش کسب مقام اول کارگردانی برای مبینا فدایی نژاد ، کسب مقام اول بازیگری گروهی برای کل گروه ، کسب مقام اول بازیگری فردی برای دریاصیددوست و کسب مقام دوم بازیگری فردی برای صبا ریوندی و همچنین کسب مقام اول طراحی پوستر برای دریا صیددوست را به دست آورده اند.

نمایش الهام__بندرانزلی__۱ نمایش الهام__بندرانزلی__۲ نمایش الهام__بندرانزلی__۳ نمایش الهام__بندرانزلی__۴ نمایش الهام__بندرانزلی__۵