استادیوم تختی انزلی_سن سیروس

فرسودگی استادیوم، بهانه ای برای تخریب و نوسازی خاطرات!

امیدواریم استادیوم به سرنوشت مصلی دچار نشود…