بندرانزلی

موج شکن انزلی /  بی تردید پلیدی و زشتی منشا درونی دارد، شهری زیباست که شهروندانش زیبا اندیش باشند.

از دریچه دوربین: مهرداد عاصی

#چالشهای_شهر
#فرهنگ_نگار
#خبر_نگار
#بندرانزلی