پارک کودک انزلی

 

سنگ های غیراستاندار پارک کودک ناصر خسرو