خاطرات-روزانه۱۲-اردیبهشت

سردار شهید جواد دوربین

خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیست و ششم) + دستخط

یکشنبه  ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

بازگشت به مقر خانات و جابجایی با گردان برادر سجاد ” ت “