خاطرات-روزانه---قسمت-بیست-و-سوم

سردار شهید جواد دوربین

خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیست و سوم) + دستخط

یکشنبه  ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

پایان مأموریت گردانی و بازگشت و جابجایی با گردان دیگر