خاطرات-روزانه---قسمت-بیست-و-دوم

سردار شهید جواد دوربین

خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیست و دوم) + دستخط

شنبه  ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

منطقه (مایر) جای خوش آب و هوایی است که در شمال حلب و در مرز با کشور ترکیه قرار گرفته است. حلب یکی از استانهای بزرگ و صنعتی در خاورمیانه می باشد.