هنوز چند روزی از بارش برف و بحران ناشی از آن نگذشته و همچنان می توان آثار برف را در جای جای شهر مشاهده کرد. روزهای تلخی که باید کارشناسی شود تا به علل و عواملی که در تشدید بحران نقش بسزایی داشته اند ، رسیدگی شود.

متاسفانه بارش این نعمت الهی ، آنچنان برای مردم انزلی بحران ایجاد کرد که تعداد بسیار زیادی از عکسهای گرفته شده که گویای زیبایی های این نعمت آسمانیست ، به سبب همدردی با مردم قابل گذاشتن نبود.

با این وجود می توان گفت که برف زیبایی هم داشت !

 kakaii9 kakaii10 kakaii11 kakaii12 kakaii13 kakaii8 kakaii7 kakaii6 kakaii5 kakaii4 kakaii1. kakaii2