آبگرفتگی بندرانزلی

 

 

با لوتکا به شهر بیایید
آبگرفتگی معابر، میراث همیشگی باران در بندرانزلی

 

 

 

 

#چالشهای_شهر
#نما_نگار
#بندرانزلی