اختتامیه نخستین جشنواره ملی تالاب دوخان با هدف ایجاد عزم ملی برای احیای تالاب بین المللی انزلی در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

 

تالاب دوخان__بندرانزلی تالاب دوخان __بندرانزلی (۳) تالاب دوخان __بندرانزلی (۲) تالاب دوخان __بندرانزلی (۶) تالاب دوخان __بندرانزلی (۵) تالاب دوخان __بندرانزلی (۴) تالاب دوخان __بندرانزلی (۸) تالاب دوخان __بندرانزلی (۹) تالاب دوخان __بندرانزلی (۷) تالاب دوخان __بندرانزلی (۱۰) تالاب دوخان __بندرانزلی (۱۳) تالاب دوخان __بندرانزلی (۱۱) تالاب دوخان __بندرانزلی (۱۵) تالاب دوخان __بندرانزلی (۱۶) تالاب دوخان __بندرانزلی (۱۸) تالاب دوخان __بندرانزلی (۱۲) تالاب دوخان __بندرانزلی (۱۹) تالاب دوخان __بندرانزلی (۱۴) تالاب دوخان __بندرانزلی (۲۵) تالاب دوخان __بندرانزلی (۲۰) تالاب دوخان __بندرانزلی (۲۱) تالاب دوخان __بندرانزلی (۲۲) تالاب دوخان __بندرانزلی (۲۳) تالاب دوخان __بندرانزلی (۲۴) تالاب دوخان __بندرانزلی (۱۷) تالاب دوخان __بندرانزلی (۱) دکتر فریبرز جمالزاد__بندرانزلی__تالاب دوخان مهدی عزلی__بندرانزلی__تالاب دوخان