بندرانزلی-خیابان وثوق

 

آسفالتی که مدت هاست برای لوله گذاری کنده شده و به حال خود رها شده !!

ارسالی از اهالی خیابان همایون

 

#چالشهای_شهر
#نما_نگار
#بندرانزلی